ಕುನ್‌ಪೆಂಗ್‌ನಂತೆ ಹಾರುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರಿ.
0c5364d692c02ae093df86a01aec987

ಗ್ಲೋ-ಇನ್-ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಲಿಕೋನ್