ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಗ್ಲಿಟರ್, ನೂಲು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್