ಕುನ್‌ಪೆಂಗ್‌ನಂತೆ ಹಾರುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರಿ.
0c5364d692c02ae093df86a01aec987

ಸ್ಯಾಟಿನ್ + ಸಿಲಿಕೋನ್ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು