ಕುನ್‌ಪೆಂಗ್‌ನಂತೆ ಹಾರುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರಿ.
0c5364d692c02ae093df86a01aec987

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿಳಿ ಇಂಕ್